Författararkiv: admin

Container 9-12/10

En container är bokad för föreningens boende över helgen den 9-12/10. Den kommer att stå på parkeringen på Fågelbacksgatan 27.

Kallelse till årsstämman

Brf Herrestad 7                                                                             Malmö 2020-04-27

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Medlemmarna i BRF Herrestad 7 kallas härmed till föreningens årsstämma:

Tid:   Tisdagen den 26:e maj 2019 kl. 19.00.

Plats: På föreningens innergård.

 Dagordning, jämlikt stadgarna för BRF Herrestad 7, §37:

 1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Beslut om utomståendes rätt att följa och närvara vid stämman
 9. Styrelsens årsredovisning Finns under ”Dokument”
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om resultatdisposition
 14. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor/er och suppleant/er
 17. Val av valberedning
 18. Övriga anmälda ärenden
 19. Motion från styrelsen angående uppdatering av stadgar, se bilaga 1a.
 20. Motion från styrelsen angående övernattningslägenhet, se bilaga 1b.
 21. Motion från styrelsen angående försäljning av vind, se bilaga 1c.
 22. Stämmans avslutande.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen, BRF Herrestad 7

Föreningen bjuder på fika på stämman.

Med anledning av rådande omständigheter med Covid-19 har vi i styrelsen valt att förlägga stämman utomhus med möjlighet till avstånd till varandra. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt att upprätthålla sekretess kring stämman varför vi har lagt till punkt H), för att ändå kunna genomföra stämman. Tillhör du en riskgrupp eller om du av annan anledning inte önskar närvara vid stämman så kan din rätt vid föreningsstämman utövas genom ett ombud. Ombudet behöver då kunna visa upp skriftlig, daterad och underskriven fullmakt. Vi har i planering av stämman tagit hänsyn till vår förvaltares rekommendationer utifrån Riksdagens beslut om tillfällig lag kring föreningsstämmor under hög smittspridning av Covid-19.

Bilaga 1 till kallelse till årsstämma 2018 för Brf Herrestad 7.

1 a. Motion från styrelsen ang. uppdatering av stadgarna

Bakgrund: En modernisering och uppdatering av stadgarna har skett. Dessa godkändes en första gång vid en extrastämma 191022. Den nuvarande lydelsen samt förslag till ny lydelse finns tillgänglig på föreningens hemsida. Maila styrelsen om du har förlorat dina inloggningsuppgifter.

Nuvarande lydelse:

Se hemsidan under ”Dokument”.

Förslag till ny lydelse:

Se hemsidan under ”Nyheter”.

1 b. Motion från styrelsen angående övernattningslägenhet

Bakgrund: Vi har en tom lokal i källaren i 27a. Denna vill styrelsen renovera och göra till en övernattningslägenhet. Denna ska medlemmarna kunna boka för 350 kronor/dygn, max tre dygn i taget. Låssystem kommer ordnas med kod och bokning kommer att ske via app/hemsida. Betalning kommer att ske via swish. Kostnad för renovering går på 128 000 kronor exklusive moms, låssystem 15 533 kronor exklusive moms samt inredning för cirka 20 000 kronor.

Förslag: Föreningen renoverar källarutrymme och använder detta som övernattningslägenhet som föreningens medlemmar kan boka.

1 c. Motion från styrelsen angående försäljning av vind

Bakgrund: vi har en tom yta uppe på vinden i 27a som är 45kvm. Denna vill boende på fjärde våningen i 27a köpa och göra till en etagelägenhet på nuvarande lägenhet. Detta skulle innebära att det blir en förlängning av lägenheten med en våning och en större balkong där uppe. Denna ytan skulle i detta fallet köpas av boende för 3000-5000kr/kvm av föreningen. Hyran kommer att ökas procentuellt på boarean. 

Förslag: Med denna bakgrundsinformation skulle boende få köpa ytan uppe på vinden för 135 000 kr. 

Nu kan du betala avgiften via E-faktura!

Våra förvaltare på Örehus hälsar att det fr.o.m. nästa avisering, som kommer innan juli månad, är möjligt att betala avgiften genom E-faktura. E-faktura ersätter den vanliga pappersavin för de medlemmar som väljer detta. Det är även möjligt att sätta automatisk betalning för att ersätta autogiro.

Du skaffar e-faktura genom en anmälan i din internetbank. Sök efter:

Örehus fastighetsförvaltning AB

Utlysning av ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) planeras hållas tisdagen den 5 maj 2020 kl. 19.00 (mer information kommer att ges i kallelsen).

Eventuella motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda via mail till styrelsen@brf-herrestad7.se eller i föreningens postbox, Fågelbacksgatan 27A, senast den 5/4 2020.

Kallelse med dagordning kommer därefter att skickas ut i god tid före stämman.

Du som är intresserad av att sitta med i styrelsen ombeds kontakta valberedningen på email valberedning@brf-herrestad7.se.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, BRF Herrestad 7

Förändringar i förvaltningen av fastigheten

Föreningen har sedan ett par år tillbaka haft SBC som teknisk förvaltare och Frontnine som ekonomisk förvaltare. 

På anledning av den ineffektivitet det inneburit att ha olika förvaltare för det ekonomiska respektive tekniska, samt en del anmärkningar på just den tekniska förvaltningen, har det under sommaren och hösten 2018 beslutats att föreningen byter förvaltare och därmed samlar all förvaltning under ett företag. 

Det företag som tar över förvaltningen är Örehus, detta företag är en sammanslagning av vår tidigare ekonomiska förvaltning Frontnine (som har fungerat mycket väl) och det tekniska förvaltningsbolaget Örehus. 

Bytet kommer ske den 1:e januari 2019, och således kommer hyresavier framgent skickas från Örehus istället för Frontnine. 

Utöver detta upphör samtidigt vårt samarbete med Avarn då detta inkorporeras i förvaltningen via Örehus. 

Mvh,
Styrelsen

 

Extrastämma 2019-01-15

Vår bostadsrättsförenings stadgar behöver ändras så att de överensstämmer med ändringar i lagen kring hur stadgarna i en bostadsrättsförening skall vara upprättade. Medlemmarna i BRF Herrestad 7 kallas därför härmed till en andra extrastämma den 15:e januari 2019, för att godkänna dessa stadgeändringar.

Utlysning och kallelse